Civil Rights Program/Kosovo organized Triple A Regional Conference in Pristina
26-27 November 2015, Pristina – Civil Rights Program/Kosovo (CRP/K) in cooperation
with European Citizen Action Service (ECAS)- Brussels, has organized Triple A (Access
to Information, Advice and Active Help) Regional Conference in Pristina. The Triple A
project is co-funded by the European Union.
The aim of the conference was to bring together NGOs who are interested in reforming
legislation, policies and practices related to the provision of Triple A services (Access to
Information, Advice, and Active help), including free legal aid. It has addressed several
topics regarding Access to information, Advice and Active Help in the Regional level and
also in the specific country/national level.
The conference was attended by Triple A project stakeholders and partners, including the
following: National Association of Citizens Information Services (NACIS)-Ireland;
Center for Legal Aid and Regional Development (CLARD)-Kosovo; Vasa Prava- Bosna
and Herzegovina; Foundation for Local Democracy- Bosna and Herzegovina; Law
Centres Network (LCN)-United Kingdom; Open Society Foundation (OSF)-Albania;
Association for Democratic Initiatives (ADI)-Bosna and Herzegovina; Macedonian
Young Lawyers Association (MYLA)-Macedonia; Center for Monitoring and Research
(CeMI)-Montenegro; Lawyer’s Committee for Human Rights (YUCOM)-Serbia;
Association of Civil Society Development Centre (STGM)-Turkey; Association for
Solidarity with Refugees-Turkey; Association of Youth with Disabilities of Montenegro;
Centre for Civic Education-Montenegro; Res Publica-Albania; Tirana Legal Aid Society
(TLAS)-Albania; Association of Educationists and for Protection of Women’s and
Children’s Rights-Macedonia; and Coalition All for Fair Trials-Macedonia;
In addition, presentation of the Ombudsman of Kosovo and representative of EU office in
Kosovo were an added value for the discussions that took place in conference.
The general conclusion of the conference was that eligibility of the Triple A services for
citizens is of the utmost importance in the realization of their rights guaranteed by
international standards and national applicable law. In this context, in all states of
Western Balkans and Turkey, further improvements in terms of capacity building,
legislation, policy and practices is needed.
CRP/K – CONFERENCE 13.09.2013
The Civil Rights Program in Kosovo (CRP/K) staff organized a conference regarding the Triple A Project on 13th of September 2013. Triple A is a regional project implemented by the leading organisation European Citizen Action Service (ECAS) - Belgium; National Foundation for Civil Society Development (NFCSD) - Croatia; Association for Democratic Initiatives (ADI) - Bosnia and Herzegovina; Civil Rights Program in Kosovo (CRP/K) - Kosovo; Lawyers’ Committee for Human Rights (YUCOM) - Serbia; Association of Civil Society Development Centre (STGM) - Turkey; Law Centres Network (LCN) - UK; National Association of Citizens Advice Bureaux (NACAB) - Romania and National Association of Citizens Information Services (NACIS) - Ireland.
The Project’s objectives are facilitation of Access to information, Advice and Active help to citizens. After a six month survey which included the leading providers of these services (i.e. Ombudsman, the Legal Aid Agency, Human Rights Units within the ministries and municipalities, as well as NGO organizations), CRP/K compiled a report concerning the said objectives. This report was promoted during the conference.
The conference itself aimed to inform the participants on the findings of the survey results and map the key challenges of Access to information, Advice and Active help.
The conference was attended by the Kosovo’s President of the Assembly Mr. Jakup Krasniqi and Ministry of Justice.
The participants of CRP/K conference were also representative from our partners in European Citizen Action Service (ECAS) - Mr. Anthony Valcke, a representative from our partner in National Association of Citizens Advice Bureaux (NACAB) - Ms. Ana-Maria Suciu, representatives from CRP/K partners within the WeBLAN network and representatives from institutions, as Free Legal Aid Agency, Prime Ministers Legal Department Office, UNHCR and other NGO’s.
Memorandum of Understanding AMONG the Agency for Free Legal Aid, Kosovo Chamber of Advocates, Ombudsperson, Office for Victim’s Protection and Assistance, Civil Rights Program Kosovo (CRP/K), Center for Legal Aid and Regional Development (CLARD), Lawyer’s Association (NORMA), Active Women of Gjakova, and the Advocacy Center for Democratic Culture (ACDC)

Agency for Free Legal Aid, Kosovo Chamber of Advocates, Ombudsperson, Office for Victim’s Protection and Assistance, Civil Rights Program Kosovo (CRP/K), Center for Legal Aid and Regional Development (CLARD), Lawyer’s Association (NORMA), Active Women of Gjakova, and the Advocacy Center for Democratic Culture (ACDC), entered into this memorandum of understanding (MoU) in an effort  to enhance the cooperation and coordination in promotion and delivery  of the free legal aid services, for the benefit of the citizens  that have no sufficient financial means.

Roundtable - Debate

On 15th of November, 2018, Civil Rights Program in Kosovo (CRP/K) in close cooperation with the Ministry of Internal Affairs and UNHCR Office in Prishtina, organized a roundtable on “Asylum System in Kosovo/Current situation and challenges”, which was held in Prishtina.

The roundtable gathered representatives of the Department of Citizenship, Asylum and Migration within Ministry of Internal Affairs, the newly appointed members of the National Commission for Refugees, Agency for Free Legal Aid including UNHCR and CRPK staff.

The discussion was focused on asylum reception conditions, current challenges of Asylum Centre, as well as new legislative developments on asylum in Kosovo. Moreover, participants were informed with the role and functions of the National Commission for Refugees.

Participants raised the need of having regular professional discussions, improvement of inter-sector cooperation and joint trainings for all stakeholders dealing with asylum and migrations issues in Kosovo.

 

Më 15 nëntor, 2018, Programi për të Drejtat Civile në Kosovë (CRP/K) në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe zyren e UNHCR-së në Prishtinë, organizuan një tryezë të rrumbullakët mbi “Sistemin e Azilit në Kosovë/Situata aktuale dhe sfidat”, e cila u mbajt në Prishtinë.

Tryeza mblodhi përfaqësues nga Departamenti për Shtetësi, Azil, dhe Migrim në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të emëruarit e rinjë të Komisionit Kombëtar për Refugjatë, Agjencia për Ndihmë Juridike Falas duke përfshirë edhe stafin nga UNHCR dhe CRPK.

Diskutimet u fokusuan në kushtet e pranimit për azilkërkues, sfidat e tanishme të Qendrës së Azilit, gjithashtu zhvillimet e reja legjislative në fushën e azilit në Kosovë. Për më tepër, pjesëmarrësit u informuan për rolin dhe funksionet e Komisionit Kombëtar për Refugjatë.

Pjesëmarrësit ngritën nevojën që të mbahen diskutime të vazhdueshme profesionale, nevojën për përmirësim të bashkëpunimit ndër-sektoral si dhe organizimin e trajnimeve të përbashkëta të të gjithë akterëve të cilët mirren me çështjet e azilit dhe migracionit në Kosovë.