Roundtable - Debate
Roundtable - Debate

On 15th of November, 2018, Civil Rights Program in Kosovo (CRP/K) in close cooperation with the Ministry of Internal Affairs and UNHCR Office in Prishtina, organized a roundtable on “Asylum System in Kosovo/Current situation and challenges”, which was held in Prishtina.

The roundtable gathered representatives of the Department of Citizenship, Asylum and Migration within Ministry of Internal Affairs, the newly appointed members of the National Commission for Refugees, Agency for Free Legal Aid including UNHCR and CRPK staff.

The discussion was focused on asylum reception conditions, current challenges of Asylum Centre, as well as new legislative developments on asylum in Kosovo. Moreover, participants were informed with the role and functions of the National Commission for Refugees.

Participants raised the need of having regular professional discussions, improvement of inter-sector cooperation and joint trainings for all stakeholders dealing with asylum and migrations issues in Kosovo.

 

Më 15 nëntor, 2018, Programi për të Drejtat Civile në Kosovë (CRP/K) në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe zyren e UNHCR-së në Prishtinë, organizuan një tryezë të rrumbullakët mbi “Sistemin e Azilit në Kosovë/Situata aktuale dhe sfidat”, e cila u mbajt në Prishtinë.

Tryeza mblodhi përfaqësues nga Departamenti për Shtetësi, Azil, dhe Migrim në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të emëruarit e rinjë të Komisionit Kombëtar për Refugjatë, Agjencia për Ndihmë Juridike Falas duke përfshirë edhe stafin nga UNHCR dhe CRPK.

Diskutimet u fokusuan në kushtet e pranimit për azilkërkues, sfidat e tanishme të Qendrës së Azilit, gjithashtu zhvillimet e reja legjislative në fushën e azilit në Kosovë. Për më tepër, pjesëmarrësit u informuan për rolin dhe funksionet e Komisionit Kombëtar për Refugjatë.

Pjesëmarrësit ngritën nevojën që të mbahen diskutime të vazhdueshme profesionale, nevojën për përmirësim të bashkëpunimit ndër-sektoral si dhe organizimin e trajnimeve të përbashkëta të të gjithë akterëve të cilët mirren me çështjet e azilit dhe migracionit në Kosovë.