PRESS RELEASE - NJOFTIM PËR MEDIA
PRESS RELEASE - NJOFTIM PËR MEDIA
Publikimi i dytë i përbashkët i shoqërisë civile
Raporti mbi të drejtat e njeriut në Kosovë për vitin 2020
 
Tridhjetë e katër organizata të shoqërisë civile (OShC), duke përfshirë Programin per te drejtat civile në Kosovë (CRPK), që punojnë në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut në Kosovë kanë bashkuar forcat për të hartuar këtë raport pas një procesi gjithëpërfshirës. 
Raporti ofron një përmbledhje të situatës së të drejtave të njeriut në Kosovë në vitin 2020, duke përfshirë problemet dhe sfidat kryesore për realizimin e të drejtave të njeriut, si dhe shkeljet e të drejtave të njeriut dhe implikimet e të drejtave të njeriut gjatë pandemisë COVID-19 dhe masave të kufizimit.
Raporti vlerëson të drejtat civile dhe politike; të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore; çështjet e të drejtave të njeriut në lidhje me grupe specifike dhe të margjinalizuara; si dhe disa tema ndërlidhëse për të drejtat e njeriut, të tilla si korrupsioni, drejtësia tranzicionale dhe e drejta e së vërtetës, si dhe mjedisi dhe të drejtat e njeriut.
***
 
Launch of the second joint civil society 
Report on human rights in Kosovo in 2020
 
Thirty-four civil society organizations (CSOs), including Civil Rights Program Kosovo (CRPK), that are working on protecting and promoting human rights in Kosovo have joined forces to draft this report, which has been produced at the end of an inclusive and participatory process.  
The report provides an overview of the human rights situation in Kosovo in 2020, including of the main problems and challenges to realizing human rights, human rights violations, and the evolving human rights implications of the COVID-19 pandemic and related containment measures. It assesses civil and political rights; economic, social and cultural rights; human rights issues relating to specific groups and persons in vulnerable situations; and several cross-cutting human rights topics, such as corruption and human rights, transitional justice, and the environment and human rights.
***
 
POKRETANJE DRUGOG ZAJEDNIČKOG
IZVEŠTAJA CIVILNOG DRUŠTVA O LJUDSKIM PRAVIMA NA KOSOVU U 2020
 
Trideset i četiri organizacije civilnog društva (OCD), uključujući Program građanskih prava na Kosovu (CRPK), koje rade na zaštiti i promociji ljudskih prava na Kosovu udružile su snage u izradi ovog izveštaja, koji je sačinjen na kraju inkluzivnog i participativnog procesa. Izveštaj pruža pregled situacije sa ljudskim pravima na Kosovu 2020, uključujući glavne probleme i izazove u ostvarivanju ljudskih prava, kršenja ljudskih prava i evolutivne implikacije ljudskih prava tokom pandemije COVID-19 kao i srodne mere suzbijanja. Izveštaj procjenjuje građanska i politička prava; ekonomska, socijalna i kulturna prava; pitanja ljudskih prava koja se odnose na određene grupe i osobe u ranjivim situacijama; i nekoliko unakrsnih tema o ljudskim pravima, poput korupcije i ljudskih prava, tranzicione pravde i životne sredine i ljudskih prava.


 
List of files