CALL FOR PROJECT PROPOSALS FOR NATIONAL GRANTS
CALL FOR PROJECT PROPOSALS FOR NATIONAL GRANTS

THIRRJA PËR PROJEKT PROPOZIME PËR GRANTET KOMBËTARE

Siguri për Qëniet Njerëzore dhe Kufinjtë - Lufta kundër Trafikimit të Emigrantëve në Ballkanin Perëndimor

Kjo nisëm publikohet si pjesë e projektit “Siguri për Qëniet Njerëzore dhe Kufinjtë – Lufta Kundër Trafikimit të Migrantëve në Ballkanin Perëndimor”, i cili po zhvillohet si një reagim i 7 organizatave të shoqërisë civile, pjesë të Këshillit të Ballkanit për Refugjatët dhe Migrantët (BRMC): Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), Qendra e Beogradit për të Drejtat e Njeriut (BCHR), ), Aleanca Qytetare nga Mali i Zi (GAMN); Programi për të Drejtat Civile në Kosovë (CRP/K); Shoqata e Avokatëve të Rinj Maqedonas (MYLA), Vaša prava Bosnje dhe Hercegovinë (VP BiH) dhe Këshilli Danez për Refugjatët (DRC), për t’i dhënë zgjidhje problemit të trafikimit të migrantëve në Ballkanin Perëndimor. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të  Programit të Shoqërisë Civile dhe Medias 2018-2019 me titullin “Zgjerimi i angazhimit të OSHC në mbrojtje menaxhimin e ndjeshëm të emigracionit.

Propozimet e projektit, aplikimet për sesionin e informacionit, marrjen e dokumenteve si dhe të gjitha pyetjet dhe kërkesat për ndonjë sqarim duhet të dërgohen në e-mail: crp.fin@crpkosovo.org
 
******

Security for Human Beings and Borders - Combating Migrant Trafficking in the Western Balkans

This initiative is published as part of the project "Security for Human Beings and Borders - Fight against Migrant Trafficking in the Western Balkans", which is being developed as a response of 7 civil society organizations, part of the Balkan Council for Refugees and Migrants (BRMC ): Albanian Helsinki Committee (AHC), Belgrade Center for Human Rights (BCHR),) Montenegrin Civic Alliance (GAMN); Kosovo Civil Rights Program (CRP / K); The Macedonian Young Lawyers Association (MYLA), Vaša prava Bosnia and Herzegovina (VP BiH) and the Danish Refugee Council (DRC), to address the problem of migrant trafficking in the Western Balkans. The project is funded by the European Union under the Civil Society and Media Program 2018-2019 entitled "Expanding the engagement of CSOs in defense of sensitive immigration management. 
 
Project proposals, applications for info session, as well as all questions and requests for any clarifications should be sent to e-mail: crp.fin@crpkosovo.org
 
******
 
POZIV ZA PREDLOG PROJEKTA ZA NACIONALNE DODATKE

Bezbednost za ljudska bića i granice - Borba protiv trgovine migrantima na zapadnom Balkanu

Ova inicijativa objavljena je u okviru projekta „Bezbednost za ljudska bića i granice - borba protiv trgovine migrantima na zapadnom Balkanu“, koji se razvija kao odgovor 7 organizacija civilnog društva, deo Balkanskog saveta za izbeglice i migrante (BRM): Albanski helsinški komitet (AHC), Beogradski centar za ljudska prava (BCHR),) Crnogorska građanska alijansa (GAMN); Kosovski program za građanska prava (CRP/K); Makedonsko udruženje mladih pravnika (MILA), Vaša prava Bosna i Hercegovina (VP BiH) i Dansko vijeće za izbjeglice (DRC), za rešavanje problema trgovine migrantima na zapadnom Balkanu. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa civilnog društva i medija 2018-2019 pod nazivom „Proširivanje angažovanja CSOs u odbrani osetljivog upravljanja imigracijom.

 
Predlozi projekata, prijave za informativnu sesiju, kao i sva pitanja i zahteve za pojašnjenjem treba poslati na imejl: crp.fin@crpkosovo.org

 

 
List of files