SHPALLJE  për  TRAJNER/E - CALL for TRAINER
SHPALLJE për TRAJNER/E - CALL for TRAINER
Programi për të Drejtat Civile Kosovë (CRP/K) është duke e realizuar projektin: “Ngritja e kapaciteteve të autoriteteve lokale dhe pjesëtarëve të komuniteteve pakicë për të identifikuar, raportuar dhe trajtuar praktikat diskriminuese në Kosovë”.
Për realizimin e këtij projekti, Programi për të Drejtat Civile Kosovë (CRP/K), bën shpallje angazhim të një (1):
Trajneri/e të kualifikuar, dinamik dhe të motivuar me njohuri nga fusha e diskriminimit, me detyrë që të organizojë dhe realizojë trajnimet në ngritjen e kapaciteteve për zyrtarët e Njësive Komunale për të Drejtat e Njeriut dhe pjesëtarëve të komunitetit. 

Përgjegjësitë

Trajneri/a është përgjegjës/e për:
 
Përpilimin e modulit të trajnimit për zyrtarët e Njësive Komunale për të Drejtat e Njeriut;
Drejtimin e trajnimit dhe koordinimin me zyrtarët e projektit dhe pjesëmarrësit e trajnimit në harmoni me modulin;
Përditësimin e njohurive dhe të gjeturave nga trajnimet;
Drejtimin dhe menaxhimin e trajnimit në atë formë që të realizohen objektivat e projektit;
Dizajnimin dhe zbatimin e trajnimit në linjë me sfidat e gjetura me të cilat ballafaqohen Njësitë Komunale për të Drejtat e Njeriut si dhe Planet strategjike për zhvillim të qëndrueshëm;
Nxjerrjen e rekomandimeve përfundimtare për interes të zhvillimit të kapaciteteve të zyrave të Njësive Komunale për të Drejtat e Njeriut.

Kompetencat

Trajneri/a duhet të dëshmojë:
Njohjen e kornizës ligjore që e rregullon fushën e të drejtave të njeriut;
Familjarizimin me fushën e diskriminimit si dhe të ketë dëshmi mbi punën praktike në këtë fushë; 
Ai/ajo duhet të kenë shkathtësi dhe kompetenca cilësore, adekuate dhe të përditësuara nga fusha e diskriminimit për të identifikuar, raportuar dhe trajtuar praktikat diskriminuese në Kosovë.
Angazhimi do të bëhet në formë konsulence, gjegjësisht mbi bazë të numrit të trajnimeve të parapara me Projekt (8 trajnime). 

Ju lutemi që të dërgoni aplikacionet e juaja (CV-në dhe letrën motivuese) në gjuhën angleze, shqipe apo serbe deri më 25 dhjetor 2021, në ora 16:00, përmes emailit: reception@crpkosovo.org 

Kontaktimi përmes formave të tjera të komunikimit nuk do të merret parasysh.

Vetëm kandidatët të cilët do të zgjedhën në listë të ngushtë do të ftohen në intervistë. 
Ju lutem vini re se aplikacionet e pranuara pas afatit nuk do të konsiderohen.
 
****
 
 CALL for TRAINER

The Civil Rights Program Kosovo (CRP/K) is implementing the project: “Increasing the capacities of the local authorities and minority communities members to identify, report and treat discriminatory practices in Kosovo”
For the implementation of this project, the Civil Rights Program Kosovo (CRP/K) announces the call for engagement of one (1):
Trainer who should be qualified, dynamic and motivated with knowledge in the field of discrimination, with the task of organizing and conducting capacity building trainings for officials of the Municipal Human Rights Units and community members. 
Responsibilities
The trainer is responsible for:
• Compilation of a training module for officials of the Municipal Human Rights Units;
• Conduct trainings and coordinate with Project officials and training participants in accordance with the module;
• Updating the knowledge and findings from the trainings;
• Directing and managing the training aiming to achieve the objectives of the Project;
• Design and implement the training in line with the identified challenges faced by the Municipal Human Rights Units, as well as the Strategic Plans for sustainable development;
• Issuance of Final Recommendations in the interest of developing the capacity of the Offices of the Human Rights Units.

Competencies
The trainer must prove:
• Knowledge of the legal framework governing the field of human rights;
• Familiarity with the field of discrimination as well as provide evidence on practical work in this field;
• He/she should have qualitative skills and competencies adequate and updated in the field of discrimination to identify, report and address discriminatory practices in Kosovo. 

The engagement will be done in the form of consultancy, i.e based on the number of trainings foreseen by the Project (8 trainings).

Please send your applications (CV and cover letter) in English, Albanian or Serbian by December 25, 2021, latest by 16:00, via e-mail: reception@crpkosovo.org 

Contact through other forms of communication will not be considered.
Only shortlisted candidates will be invited for an interview.
Please note that applications received after the deadline will not be considered.