Tryezë e Rrumbullakët “Sfidat dhe praktikat më të mira të riintegrimit të qëndrueshëm të personave të riatdhesuar”
Tryezë e Rrumbullakët “Sfidat dhe praktikat më të mira të riintegrimit të qëndrueshëm të personave të riatdhesuar”

Programi për të Drejtat Civile në Kosovë (CRP/K), ka organizuar me dt. 20.03.2019, Tryezën e Rrumbullakët në temën “Sfidat dhe praktikat më të mira të riintegrimit të qëndrueshëm të personave të riatdhesuar”. Në këtë tryezë ishin pjesëmarrës afër 35  përfaqësues nga niveli qendror dhe lokal si:  MPB/DRPR, MPMS, QPS, ZKKK, Zyret për Punësim, organizatat vendore dhe ndërkombëtare si:  Nëna Tereze, UNHCR, URA, Avonynberg, UNDP, The Idea Partnership dhe D4D. Kjo tryezë ishte pjesë e aktivitetit të projektit Mbështetja e Riintegrimit të Qëndrueshëm për Familjet me Fëmijë dhe Personat e Cenueshëm”, projekt ky i cili mbështet nga MPB/DRPR dhe UNICEF dhe implemtohet nga CRP/K. 

 

Civil Rights Program in Kosovo (CRP / K), on March 20, 2019 organized Roundtable on "Challenges and Best Practices for Sustainable Reintegration of Repatriated Persons". In this were present over 35 representatives from central and local level from MIA/DRRP, MLSW, CSW, MOCR’s, Employment Offices,  local NGO and INGO representatives from; Mother Theresa, UNHCR, URA, UNDP, AVONYNBERG, The Idea Partnership and D4D.

The roundtable is one of the activities of the project "Supporting Sustainable Reintegration of Repatriated Families with Children, including Vulnerable Groups" implemented by the Civil Rights Program in Kosovo - CRP / K and supported from MIA/DRRP and  UNICEF.